رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مداخله ناظران یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی‌ست که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی‌دارد . مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه‌های پیشگیری از جرم متمایز می‌باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون‌گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه‌پردازان حوزه‌های روانشناسی اجتماعی عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده‌اند. بر اساس نظریات موجود، همدردی با افراد در معرض خطر و در نتیجه کمک به آنها یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی محسوب می‌شود که با تحریک عواطف ناظران، آنها را به مداخله ترغیب می‌نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم جهت مداخله را فراگیرند تا بتوانند بر عوامل فردی و موقعیتی منع کننده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal-Criminological Approach to Intervention of Observers in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Saedeh Hosseini 1
  • Seyed Mahdi Seyed Zadeh Thani 1
  • Abdolreza Javan Jafari 2
1 PhD Student of Criminal Law & Criminology
2 (Associate Professor of FerdowsiUniversity
چکیده [English]

Observers’ intervention is one of the important procedure of informal social prevention, which seeks to ensure the security of society and citizens by institutionalizing the responsibility of individuals in society to help vulnerable individuals. Observers’ intervention in this new strategic concept is in the field of crime prevention, which is different from other crime prevention programs due to its unorganized nature. In Iran’s criminal policy, the legislator has recognized this strategy through the single article on refusing to help the injured and Article 295 of the Islamic Penal Code. Regarding this strategy, theorists in the fields of social psychology have mentioned several factors for the intervention or non-intervention of observers. According to existing theories, helping and empathizing with people in danger is one of the most important ethical principles that motivates observers to encourage them to intervene. But to achieve this, people in society need to learn the skills needed to intervene in order to overcome barriers such as ambiguity and the distribution of responsibilities, and to take effective and safe interventions to protect public and individual interests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Supervisor
  • Special Supervisor
  • Crime
  • Prevention
  • Social Solidarity
  • Emergency Situation