سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

چکیده

جرم‌انگاری فرآیندی است که بر اساس آن عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می‌شود. در نگاه نخست، این فرآیند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقداند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم‌انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مولفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر اینصورت جرم‌انگاری را نمی‌توان فرآیندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقیماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مولفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Validity of Illegal Drug Trade Crime Based on the Components of Legality, Legitimacy and Efficiency

نویسنده [English]

  • Hassan Toghranegar
Assistant Professor of University of Zanjan
چکیده [English]

Criminalization is the process by which a new criminal title is added to a list of crimes. At the beginning, this process ends with the emergence of a new criminal title. But some argue that it is possible to speak of the correct and acceptable result of criminalization when it gains the necessary credibility based on the three components of legality, legitimacy and efficiency. Otherwise, criminalization cannot be considered a completed process in itself, and it would be unjustifiable to leave the resulting criminal title on the list of criminal titles. Assessing the validity of “criminalization of drug trafficking” from the perspective of the three components, draws a situation that clearly shows the need to take some corrective measures due to the importance and extent of its legal, social and even political consequences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal Drug Trade
  • Criminalization
  • Criminal Policy
  • Legality
  • Legitimacy
  • Efficiency