دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت‌؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ،ایران، (hsoltanifard@yahoo.com).

2 2 -دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) (dr.Malmir1@gmail.com ).

3 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران (hassan.alipour@ut.ac.ir).

چکیده

یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرآیند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنی آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانونگذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت نمی‌نماید ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهمترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. لذا در مقاله پیش رو، برآنیم به روش توصیفی- انتقادی دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت در حوزه‌های مربوطه را تشریح کنیم و ضمن آن رویکرد قانونگذار ایران را تعیین نمائیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential Proceedings Crimes against of Chastity; From Proper Prosecution to Organizational Competence

نویسندگان [English]

  • Hossein Soltanifard 1
  • Mahmoud Malmir 2
  • Hassan Alipour 3
1 PhD Student of Criminal Law & Criminology
2 Associate Professor of Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]

One of the few crimes with differential proceedings in Iran’s criminal proceedings is the crime of chastity. The differentiation of criminal proceedings means that the rules and regulations governing criminal proceedings in a particular area are distinct from the general rules and regulations of the proceedings. Although the legislator does not explicitly discuss the differential procedure for crimes against chastity, the criminal policy of crime covering, along with other sub-policies, including the defense of the moral security of society, has led to the codification of differential proceedings for these crimes. The most important part of differential proceedings in crimes against chastity is the appropriateness and obstacles to prosecution and organizational competence. Therefore, in the present article, we intend to describe in a descriptive-critical way the differential procedure of crimes against chastity in the relevant fields and at the same time determine the approach of the Iranian legislator.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differential Proceedings
  • Crimes against Chastity
  • Sexual Crimes
  • Organizational Competence