تأمین امنیت، جبران خسارت و بازگشت به وطن بزهدیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

از راهبردهای مبارزة مؤثر با قاچاق انسان ـ به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی‌ـ حمایت از بزهدیده است. حمایت از بزهدیدة جرم قاچاق انسان مبتنی بر ارزشهای حقوق بشری است زیرا بزهدیدة جرم مرتکب آن نیست و حمایت از او به همکاری بزهدیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضایی و به اجرای عدالت مدد می‌رساند. به علاوه از بزهدیدگی دوبارة او پیشگیری می‌کند. بر این اساس، اسناد فراملی مانند پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در موضع برتر کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را مقرر کرده‌اند که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزهدیده کمک می‌کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می‌کند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تأمین امنیت و سلامت بزهدیده؛ جبران خسارات قربانی و در نهایت کمک به بازگشت ترجیحاً اختیاری بزهدیده به جامعة مبدأ.
سیاست جنایی ایران باید از راهبرد حمایت از بزهدیدگان جرم قاچاق انسان استقبال کند و قوة قانون‌گذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سه‌گانة مزبور را، پیش‌بینی کند.
 

کلیدواژه‌ها