کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم تحت تأثیر دگرگونیهای اجتماعی شکل می‌گیرد، برخی از این دگرگونیها بر پایة تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می‌دهد. در دنیای پیشامدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه‌داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومتها نیز حفظ این تشابهات ـ فارغ از واقعیتهای اخلاقی‌‍ـ از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می‌رفت.
      ولی امروزه با توجه به بحثهای نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می‌توان نگه‌داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می‌توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.
 

کلیدواژه‌ها