توثیق بیمه‌نامه

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

چکیده

حوادث رانندگی همواره مشکل‌ساز است، چه برای زیان‌دیده و چه برای مرتکب و زیان‌زننده. راهکارهای قانونی نیز گاه بر این مشکلات می‌افزاید و گاه موجب تبعیض می‌شود. یکی از راهکارهای مطلوب کاستن از این دشواریها، اقدام قانون اصلاح بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 1378 است که وثیقه گذاشتن بیمه‌نامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه را پیش‌بینی کرده است. بررسی راهکار اجرایی کردن مادة 21 قانون فوق وجهة همت این مقاله است.
 

کلیدواژه‌ها