آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

قرارداد جانشینی در بارداری از پیچیدگیهای ویژه‌ای برخوردار است، چرا که علاوه بر آثار عمومی قراردادها، آثار خاصی را در بر می‌گیرد.
      چگونگی تعهدهای مادر جانشین و والدین حکمی در مقابل یکدیگر و خودداری آنها از ایفای تعهدات می‌تواند مسائل مهم بسیاری را در آثار عمومی قرارداد ایجاد کند. از سوی دیگر، اجرای قرارداد مطابق مفاد نیز موجب می‌شود تا مباحث جدیدی در مورد نسب فرزند ناشی از جانشینی در بارداری، چگونگی محرمیت و یا ارث وی مطرح شود که ضرورت دارد از نظر فقهی ـ حقوقی بررسی شود.
      در این نوشتار تلاش شده تا بر پایة مبانی و منابع فقه امامیه و حقوق ایران آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین بررسی و تبیین گردد.
 

کلیدواژه‌ها