کلیدواژه‌ها = قصاص
تعداد مقالات: 6
2. چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-186

مهدی صالحی مقدم؛ شهربانو حسینی؛ عبدالرضا اصغری


3. واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-216

کاظم خسروی؛ رضا دانشور ثانی؛ عبدالرضا اصغری


4. بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-188

محمد امامی؛ حسین نورالدینی


5. سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-54

حسین ناصری مقدم؛ مرتضی کشاورزی ولدانی


6. بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-142

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ خالد نبی‌نیا