نویسنده = محمدجعفر حبیب‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپردۀ اشخاص در حقوق ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-52

حسین سمیعی زنوز؛ محمدجعفر حبیب‌زاده؛ محمود صابر


2. انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-88

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده؛ محمد عیسایی تفرشی؛ محمد فرجیها