نویسنده = محمدجعفر حبیب‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-54

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر؛ هانیه هژبرالساداتی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده