عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

2 استاد دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ دهۀ 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاست‌گذاری‌های جنایی در تأکید بر تدابیر کیفری و فاصله‌گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنار گذاشتن سیاست‌های رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است.
      از مهم‌ترین دلایلِ جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی می‌توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تأکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تأکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلّی برای تدوین سیاست‌های اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت‌مدار کردن فرایند کیفری، از هدر رفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری می‌کند و موجب دسترسی همۀ شهروندان به فرصت‌های برابر می‌شود. احساسِ تعلّق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون‌مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمۀ آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان آن‌هاست. این اصول عبارت‌اند از: به رسمیت شناختن همۀ شهروندان و احترام به حقوق آن‌ها، بازتوزیع فرصت‌ها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه، توازن مسئولیت شهروندان و پایداری و کل‌نگری در سیاست‌گذاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Justice and Criminal Justice: Division or Connection

نویسندگان [English]

  • Hanieh Hozhabr alSadati 1
  • Muhammad Jafar Habibzadeh 2
1 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
2 (Professor at Tarbiat Modares University)
چکیده [English]

The economic, political and social evolutions during the 1980s caused the criminal policies with emphasizing on the criminal strategies and separation from the scientific approaches in crime control face excessiveness and additionally putting aside the welfare policies, they have separated from criminal justice also. For efficiency of social policies in enabling people to access social justice, it is necessary the relationship between these two concepts. Social justice does not occur without criminal justice and criminal justice without social justice is useless, inefficient and unfair. The most important reasons for distinguishing between social justice and criminal justice are neglecting the role of citizens for proposing social and criminal policies and granting the citizenship rights being bound to obey obedience laws, emphasizing on criminal policy for reduction and prevention of crime, separating the criminal policy organization from social and welfare ones, applying management skills and techniques in organization of criminal justice systems, emphasizing on the quantity of the system achievements instead of focusing on the enhancement of quality and also the absence of the common guiding principles or general principles to codify criminal and social policies toward a goal. Besides dignifying the criminal procedures, the relationship between social justice and criminal justice has a significant importance to prevent budget waste, human and material resources and time and causes the citizens access the equal opportunities. The other positive consequences of the relationship between these two concepts are the citizen interest to the community, increasing legal stability and occurring legality. Achieving these results cannot take place unless the practical principles to creating relationship between them are recognized. The principles are: recognizing all citizens and respecting their rights, redistribution of opportunities, resources and equipment in order to increase citizen participation in community, the balance of citizen responsibility and stability and holism (comprehensiveness) in policing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Criminal justice
  • Social justice
  • Redistribution
  • Integrating
  • Equality
  • Social exclusion