وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

اخراج اتباع دولت میانمار به قلمرو سرزمینی دولت همجوار بنگلادش، ذیل مفهوم جرم علیه بشریت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است، مشروط به اینکه سازوکار عضویت دولت میانمار یا ارجاع وضعیت آن دولت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشند. لیکن این سازوکارها وجود ندارند، با وجود این، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در این وضعیت به استناد عضویت دولت بنگلادش محفوظ است که مسلمانان روهینگیا به قلمرو سرزمینی آن دولت اخراج شده‌اند. اما این تئوری مستلزم حاکمیت اصل صلاحیت سرزمینی عینی در دیوان کیفری بین‌المللی است. بررسی ابعاد این نظریه در چارچوب اصول صلاحیت کیفری و رویه شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است که با اتکاء به مقررات اساسنامه در وضعیت میانمار و با روش توصیفی ـ تحلیلی مدّنظر قرار گرفته است. سٶال پژوهش این است که مٶلفه‌های صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرایم اتباع دولت غیر عضو به استناد عضویت دولت دیگر در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معیار صلاحیت سرزمینی عینی در جرم اخراج اتباع داخلی از مرزهای بین‌المللی بر اساس عضویت دولت مقصد، موجد صلاحیت دیوان کیفری در رسیدگی به وضعیت مجرمانه اتباع دولت مبدأ است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Myanmar Status in the Light of the Objective Territorial Principle and Jurisdiction over Crimes of Nationals of Non-ICC Member States

نویسنده [English]

 • Javad Salehi
Associate professor at Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

The deportation of citizens of Myanmar to the neighboring country Bangladesh is under Crimes against humanity that the International Criminal Court (ICC) has jurisdiction over it if there is the mechanism of the membership of Myanmar government with the referral of the situation of that country from the United Nations Security Council (UNSC). But there are not these mechanisms, in spite of that with adducing to the membership of Bangladesh the International Criminal Court has right to exercise jurisdiction in this situation that the Rohingya Muslims have been deported (removed) to the territory of that country. But this theory requires the authority of the objective territorial principle in the International Criminal Court (ICC). Studying the dimensions of this theory in the frame work of the criminal jurisdiction and the method of the Preliminary Branch of the International Criminal Court is of the aims and subject matter of this note with relying on Rome Statute of the International Criminal Court in Myanmar status and with descriptive-analytic has been considered. The question of research is what the components of the objective territoriality and jurisdiction over crimes of nationals of non-Member States (non-party states) with adducing the membership of the other country in ICC procedure are. The outcomes of research shows that the criterion of the objective territoriality in the crime of the forced deportation (expulsion) of citizens from international boards based on the membership of the country of destination establishes the International Criminal Court (ICC) with jurisdiction over the criminal status of the nationals of the country of origin.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Myanmar status
 • The International Criminal Court (ICC)
 • The objective territoriality
 • On member states of the Rome Statute
 1. کتاب‌شناسی

  1. اردبیلی، محمدعلی، و فاطمه وحید دستجردی، «اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره بیست و یکم، شماره 81، بهار 1397 ش.
  2. امینی‌نیا، عاطفه، و عبدالحسین برزگرزاده، «تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره سی و پنجم، شماره 59، پاییز و زمستان 1397 ش.
  3. بیگ‌زاده، ابراهیم، و سیدمحمدعلی عبداللهی، «موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیر عضو»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره بیست و یکم، شماره 84، زمستان 1397 ش.
  4. پوربافرانی، حسن، «صلاحیت دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شماره 2 (پیاپی 16)، پاییز و زمستان 1396 ش.
  5. خالقی، علی، و امیرمسعود مظاهری، «عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه حقوق (مطالعات حقوق خصوصی)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهل و دوم، شماره 3، پاییز 1391 ش.
  6. رضوی‌فرد، بهزاد، و نیما نصرالهی شهری، «اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین‌الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری»، فصلنامه مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 1395 ش.
  7. شهبازی، آرامش، «قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1394 ش.
  8. صالحی، جواد، «قطعنامه 1593 شورای امنیت در الزام دولت‌ها به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، دوره چهارم، شماره 16، زمستان 1392 ش.
  9. صالحی، جواد، و حسین آقایی جنت‌مکان، «وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین‌المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره چهل و نهم، شماره 3، پاییز 1398 ش.
  • مقصودی، رضا، «دستاوردهای حقوق بین‌الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه‌ها»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره سی و یکم، شماره 50، بهار و تابستان 1393 ش.

  Books

  1. Cryer, Robert & Hakan Friman & Darryl Robinson & Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 3rd, Cambridge University Press, 2014.
  2. Klabbers, Jan, International Law, 2nd, United Kingdom, Cambridge University Press, 2017.
  3. Steinberg, David I., “The World”, in: Adam Simpson & Nicholas Farrelly & Ian Holliday (Eds.), Routledge Handbook of Contemporary Myanmar, Routledge, 2017.

  Articles

  1. Agence France Presse, “China and Russia Oppose UN Resolution on Rohingya”, The Guardian, 24 December 2017, Available at: <https://www.theguardian.com/world/ 2017/dec/24/china-russiaoppose-un-resolution-myanmar-rohingya-muslims>.
  2. BBC, “Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis”, 16 January 2018, Available at: <http://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>.
  3. Curfman, Geoff, “ICC Jurisdiction and the Rohingya Crisis in Myanmar”, Just Security, 9 Jan. 2018, Available at: <https://www.justsecurity.org/50793/icc-jurisdiction- rohingya-crisismyanmar>.
  4. Dussich, John P. J., “The Ongoing Genocidal Crisis of the Rohingya Minority in Myanmar”, Journal of Victimology and Victim Justice, Vol. 1(1): 4-24, 31 May 2018.
  5. Fink, Christina, “Myanmar in 2018: The Rohingya Crisis Continues”, Journal of Asian Survey, Vol. 59(1): 177-184, February 2019.
  6. Fortify Rights, “UN Security Council: Refer Myanmar to International Criminal Court”, 27 Aug 2018, Available at: <https://www.fortifyrights.org/publication-20180827.html>.
  7. Guilfoyle, Douglas, “The ICC Pre-Trial Chamber Decision on Jurisdiction over the Situation in Myanmar”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 73(1): 1-7,
  8. Heller, Kevin Jon, “The ICC Has Jurisdiction over One Form of Genocide in the Rohingya Situation”, Opinio Juris, 7 September 2018, Available at: <http://opiniojuris.org/ 2018/09/07/33644>.
  9. Higgins, Elliot, “Transitional Justice for the Persecution of the Rohingya”, Journal of Fordham International Law, Vol. 42(1): 101-126, 2018.
  10. Human Rights Watch, “UN Security Council: Refer Myanmar to ICC”, 8 May 2018, Available at: <https://www.hrw.org/news/2018/05/08/un-security-council-refer-myanmar-icc>.
  11. Nichols, Michelle, “China, Russia block U.N. council concern about Myanmar violence”, The Reuters, 17 March 2017, Available at: <https://www.reuters.com/article/us- myanmar-rohingyaun/china-russia-block-u-n-council-concern-about-myanmar-violence-idUSKBN16O2J6>.
  12. Pedersen, Morten B., “The ICC, the Rohingya and the Limitations of Retributive Justice”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 73(1): 9-15, 2019.
  13. Ware, Anthony & Costas Laoutides, “Myanmar’s Rohingya’ Conflict: Misconceptions and Complexity”, Journal of Asian Affairs, Vol. 50(1): 60-79, 4 Feb. 2019.

  Case-Law

  1. International Criminal Court (ICC), “Decision on the Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction Under Article 19(3) of the Statute”, Case No. ICC-RoC46(3)-01/1-Anx-ENG, 6 September 2018A.
  2. International Criminal Court (ICC), “Dissenting Opinion of Judge Marc Perrin de Brichambaut, Decision on the Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute”, Case No. ICC-RoC46(3)-01/1-Anx-ENG, 6 September 2018B.
  3. Permanent Court of International Justice, SS Lotus Case (France v. Turkey), PCIJ Rep. Series No. 10, 1927.
  4. United Nations Human Rights Council, “Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar”, Case No. A/HRC/39/64, 24 August 2018.