مسئولیت کیفری بین‌المللی در قبال جنایات ارتکاب‌یافته در میانمار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

خشونت‌های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین‌المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ‌گویی در برابر جنایات بین‌المللی، این پژوهش در مقام پاسخ‌دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ‌گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین‌المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریتِ صورت‌گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین‌المللی دولت میانمار نسبت به نسل‌کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین‌المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض‌های حقوق بشرِ صورت‌گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت‌ها، مکانیسم‌های حقیقیت‌یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت‌های صورت‌گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی‌کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه‌هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران‌هاست که خوانش آن‌ها را ضروری می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Civil Liability for the Committed Crimes in Myanmar

نویسنده [English]

  • Muhammad Hadi Zaker Hussein
Assistant professor at University of Tehran
چکیده [English]

A series of ongoing violence against Muslims in Myanmar has followed the innumerable international crimes. In the age of the accountability for the international crimes, this paper aims to answer this question which world community tools make the perpetrators be held accountable for these offences in Myanmar. At the international level, in the area of the individual criminal responsibility, the International Criminal Court (ICC) has prosecuted the crimes against humanity committed in Myanmar and the international liability of Myanmar related to the genocide against Muslims with the Gambia’s official complaint in the International Court of Justice (ICJ) is to proceed. Also for the investigation and documentation of the human rights violations in Myanmar UN Human Right Council has applied the fact finding mechanism to record this genocide. In the national level, universal jurisdiction has provided a capacity for legal proceeding related to the massacres have been occurred in Myanmar. It has been applied in Argentina. The experience against impunity in Myanmar includes teachings for confronting the committed genocide in other crises that it is necessary to examine them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The International Criminal Court (ICC)
  • The International Court of Justice (ICJ)
  • UN Human Right Council
  • Universal jurisdiction
  • Genocide
1. خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، تهران، شهر دانش، 1388 ش.
2. ذاکرحسین، محمدهادی، «جنگ حقوقی در سوریه»، 27 دی 1395 ش.، قابل دسترس در تارنمای «دیپلماسی ایرانی» به نشانی: <http://irdiplomacy.ir/fa/news/1965969>.
3. همو، «راه رسیدن به عدالت کیفری برای قربانیان روهینگیایی چیست؟ وضعیت قرمز حقوق بشر در بهشت سبز میانمار»، روزنامه ایران، شماره 6598، سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ش.
4. همو، «مفهوم و کارکرد ”قضیه“ در ”دیوان کیفری بین‌المللی“»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، سال هشتم، شماره 16، پاییز و زمستان 1399 ش.
5. ذاکریان، مهدی، محاکم کیفری بین‌المللی، تهران، تیسا، 1393 ش.
6. رحمتی، علی، و حسین میرمحمدصادقی، «امکان‌سنجی تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصه ملی و بین‌المللی»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و سوم، شماره 106، تابستان 1398 ش.
7. روستایی، علیرضا، و علیرضا آرش‌پور، «پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل‌زدایی؟»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 15، تابستان 1395 ش.
8. شریعت باقری، محمدجواد، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران، جنگل، 1391 ش.
9. شفیعی، نوذر، و رٶیا سلیمی، «تبیین عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی در میانمار»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1398 ش.
10.طهماسبی، جواد، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، میزان، 1395 ش.
11.مستقیمی، بهرام، و مسعود طارم‌سری، مسئولیت بین‌المللی دولت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1377 ش.
12.مٶمنی، مهدی، حقوق بین‌الملل کیفری، تهران، شهر دانش، 1396 ش.
13. Abbott, Kingsley, “Rohingya Symposium: Why Accountability Should Be at the Heart of Policy on Myanmar–Applying the Principles Against Impunity”, 2020A.
14. Id., “Rohingya Symposium: Why So Secret? The Case for Public Access to Myanmar’s Reports on Implementation of the ICJ’s Provisional Measures Order”, 2020B.
15. Amnesty International, “Myanmar: New evidence reveals Rohingya armed group massacred scores in Rakhine State”, 22 May 2018, available at: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/myanmar-new-evidence-reveals-rohingya-armed-group-massacred-scores-in-rakhine-state>.
16. Bassiouni, M. Cherif, Crime Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application, Cambridge University Press, 2011.
17. Bo, Marta, “Crimes against the Rohingya: ICC Jurisdiction, Universal Jurisdiction in Argentina, and the Principle of Complementarity”, 2019.
18. Chetail, Vincent, “Is There any Blood on My Hands? Deportation as a Crime of International Law”, Leiden Journal of international Law, Vol. 29(3), 2016.
19. Côté, Luc, “Reflections on the Exercise of Prosecutorial Discretion in International Criminal Law”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 3(1), 2005.
20. Cuddy, Alice, “Myanmar Coup: What is Happening and Why?”, BBC News, 15 March 2021, Available at: <https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070>.
21. Dixon, Martin, International Law, Oxford University Press, 2007.
22. Guardian, “6,700 Rohingya Muslims killed in one month in Myanmar, MSF Says”, 2017.
23. Hall, Christopher K. & Carsten Stahn, “Article 7. Crimes against humanity”, in: Kai Ambos & Otto Triffterer (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2016.
24. High Commissioner for Human Rights, “Opening Statement to the 36th Session of the Human Rights Council”, 2011.
25. Human Right Watch, “Burma: End ‘Ethnic Cleansing’ of Rohingya Muslims”, 2013, Available at: <https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>.
26. Human Rights Watch, “Massacre by the River: Burmese Army Crimes against Humanity in Tula Toli”, 2017.
27. Jacobs, Dov, “Limitations of Using Fact-Finding Reports in Criminal Proceedings: The Case of Myanmar”, Policy Brief Series, No. 118, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2020, Available at: <https://www.toaep.org/pbs-pdf/118-jacobs>.
28. Keefe, Roger, International Criminal Law, Oxford University Press, 2015.
29. Kipgen, Nehginpao, “The Rohingya Crisis: The Centrality of Identity and Citizenship”, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 39(1), 2019.
30. Lee, Ronan, “Myanmar’s Citizenship Law as State Crime: A Case for the International Criminal Court”, State Crime Journal, Vol. 8(2), 2019.
31. Luban, David, “Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality and the Legitimacy of International Criminal Law”, in: Samantha Besson & John Tasioulas (eds.), The Philosophy of International Law, Oxford University Press, 2010.
32. Maillart, Jean-Baptiste, “The Limits of Subjective Territorial Jurisdiction in the Context of Cybercrime”, ERA Forum; Journal of the Academy of European Law, Vol. 19(3), 2019.
33. Rodman, Kenneth A., “Peace Versus Justice”, in: Deen K. Chatterjee (eds.), Encyclopedia of Global Justice, Springer, 2011.
34. Rosenberg, Sheri P., “Genocide is a Process, Not an Event”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal, Vol. 7(1), 2012.
35. Schonthal, Benjamin, “Buddhism and Constitutional Practice”, Asian Journal of Comparative Law, Vol. 13(2), 2018.
36. Slaughter, Anne-Marie & William Burke-White, “The Future of International Law is Domestic (or, The European Way of Law)”, Harvard Journal of International Law, Vol. 47(2), 2006.
37. Stevenson, Alexandra, “Facebook Admits It was Used to Incite Violence in Myanmar”, The New York Times, 6 Nov. 2018, Available at: <https://www.nytimes.com/ 2018/11/06/technology/myanmar-facebook.html>.
38. Timmermann, Wibke Kristin, “Incitement in International Criminal Law”, International Review of the Red Cross, Vol. 88(864), 2006.
39. UN Human Rights Council, “Report of the Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar”, 2018.
40. UN Human Rights Council, “Report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar”, 2019.
41. UN Human Rights Council, Commissions of Inquiry and Fact-Finding Mission on International Human rights and Humanitarian Law: Guidance and Practice, 2015, Available at: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf>.
42. UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, 9 March 2018, Report, A/HRC/37/70.
43. Vagias, Michail, The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2014.
Judgments:
44. ICC, Myanmar situation, Decision on the Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute, 6 September 2018.
45. ICC, Myanmar situation, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, 14 November 2019.
46. ICC, Myanmar Situation, Request for Authorization of an Investigation Pursuant to Article 15, 4 July 2019.
47. ICC, OTP, Myanmar situation, Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute, 9 April 2018.
48. ICC, Ruto case, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 4 February 2010.
49. ICC, Situation in the Republic of Korea, Article 5 Report, June 2014.
50. ICJ, Advisory opinion on Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 28 May 1951.
51. ICJ, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Provisional Measures, Order, 3 October 2018.
52. ICJ, Qatar v. United Arab Emirates case, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Provisional Measures Order, 23 July 2018.
53. ICJ, Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 20 July 2012.
54. ICJ, The Gambia v. Myanmar case, Provisional Measures Order, 23 January 2020.
55. ICTY, Appeals Chamber, Krnojelac case, Judgment, 17 September 2003.
56. ICTY, Appeals Chamber, Stakic case, Judgment, 22 March 2006.
57. ICTY, Trial Chamber, Popović case, Judgment, 10 June 2010.