دوره و شماره: دوره 17، شماره 20، بهمن 1399، صفحه 1-354 
جرم تقلب در تهیه آثار علمی

صفحه 59-80

10.30513/cld.2021.555.1099

حسن پوربافرانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ علیرضا باقری قوام آبادی