تحلیل و نقد مادّة 873 قانون مدنی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

چکیده

مادّة 873 ق.م.، حکمی را مبنی بر عدم توارث بین افرادی که تاریخ فوتشان مجهول است، بیان کرده است. می‌توان با بررسی مدارک و مستندات این حکم، اعم از قواعد اصول فقه و آرای فقها و روایات، به تجزیه و تحلیل و نقد این مادّة قانونی پرداخت؛ چرا که با تعمّق بیشتر و بررسی مبانی قوانین می‌توان آنها را طوری اصلاح کرد که با هدف علم حقوق، یعنی ایجاد عدالت و اعطای حق به ذی‌حق، بیشتر متناسب باشد. این مقاله این امر را پی می‌گیرد. در پایان، راه حلّ اصلاح این مادّة قانونی با تکیه بر مبانی اصولی و نظر برخی از فقهای متقدّم و متأخّر ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Article 873 of Civil Law

نویسنده [English]

  • Babak Khosravi Nia
A member of academic Board of Azad University of Larestan
چکیده [English]

Article 873 of civil law expresses a rule concerning lack of inheritance between two persons whose date of death is not known. It is possible to analyze and criticize this article through study of the documents and evidence related to the articles including the jurist’s views, the rules of principle of jurisprudence and traditions. Through this deep study of the basis of the laws it is possible to
of 2002 has the same approach and it has proposed two kinds of methods to achieve this goal. One is establishment of the ‘‘sub-
amend them so that, they fit with the aim of law, i.e. justice and give people their rights.
     This matter is studied in the article and at the end, the way of amending this article based on the rules of principles of jurisprudence and the view taken by the early and recent jurists, is put forward.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Article 873 of civil law
  • Inheritance
  • The rule of postponement of the temporal being
  • Amendment