قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تراکم شدید دعاوی در مراجع قضایی، کمبود دادرس، هزینة مالی نگهداری از محکومان به زندان برای دولت و... از جمله دلایلی است که اولیای امور را به اندیشیدن دربارة راهکارهایی برای بهبود کارایی دستگاه قضایی و کاستن از حجم دعاوی واداشته است. فرایندهای قضازدایی و نیز جرم‌زدایی، جزء راه‌حلهای پیشنهادی به شمار می‌آید. نظریه‌پردازی دربارة مفهوم و جایگاه اندیشه‌های یادشده ممکن است ما را در شناخت شفاف مبانی و اهداف آنها رهنمون سازد، به ویژه آنکه تحلیل فرایندهای مذکور در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی و آرمانهای مقرر در قانون اساسی، گام استواری در تضمین حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judgement Removing and Decriminalization from the Point of View of the Constitution and Administrative Law

نویسنده [English]

  • Javad Mahmoodi
A Ph.D. student of public law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The mass of personal actions, shortage of court judges, monetary expenses of imprisonment and… are some of the factors which have made authorities think about new ways to improve the efficiency of Judicial power and to reduce the amount of judicial records. The process of reducing criminal prosecution and decriminalization are some of proposed methods. Speculation over the idea and position of the mentioned methods may lead us to a clear recognition of their bases and aims. Analysis of their processes in accordance with instructions of public law and ideals of the constitution is a basic step towards regarding the rights of citizens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Reduction of prosecution
  • Decriminalization
  • Court of justice
  • Constitution
  • Administrative law