اثربخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توجه به روابط دوستانه و ضرورت حل‌و‌فصل اختلاف به شیوۀ التزام به منع مداخلۀ دولت‌ها در امور دیگر کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است. با توسعۀ فعالیت سایبری، صلح و امنیت سایبری، یک اصل ضروری است که با توسل به زور سایبری نقض می‌شود. اصل منع توسل به زور، برای تعیین نقض یا عدم نقض مادۀ (4)2 منشور ملل متحد و ممنوعیت آن در حقوق بین‌الملل عرفی به کار می‌رود. در مقابل به کارگیری زور توسط فرد متخاصم، مداخلۀ قانونی توسط شورای امنیت جامعه بین‌المللی به منظور ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی، می‌تواند با ارجاع امر به دیوان کیفری بین‌المللی صورت گیرد. نقض صلح و امنیت سایبری بین‌المللی با ارتکاب جرائم سایبری، در صورت رسیدن به آستانۀ مقتضی می‌تواند قابل احراز به عنوان «جنایت تجاوز» در قالب «فاعل معنوی» باشد. وفقِ قاعدۀ 13 دستورالعمل تالین 1 در سال 2013 میلادی و نیز بند 6 مادۀ 69 در دستورالعمل تالین 2 در سال 2017 میلادی بر مبنای اثر، گستره و شدت در بروز جرائم سایبری، آستانۀ جنایت تجاوز را باید «حملۀ مسلحانه» دانست که دارای ماهیت نقضِ قواعد حقوق بین‌الملل و منع توسل به زور است و مسئولیت کیفری علاوه بر فرد متخاصم به فعالان غیر دولتیِ مطلع نیز توسعه خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Tallinn Manual 2017 on the ICC’s Jurisdiction in Establishing International Peace and Cyber Security

نویسندگان [English]

 • Alireza Mohaghegh Harcheqan 1
 • Muhammad Ali Ardebili 2
 • Ebrahim Beigzadeh 3
 • Muhammad Ali Mahdavi Sabet 4
1 PhD student in Criminal Law & Criminology
2 Full professor at Shahid Beheshti University
3 Full professor at Shahid Beheshti University
4 Associate professor at Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Paying attention to friendly relations and the necessity of resolving disputes in a way that prohibits governments from interfering in the affairs of other countries is an inevitable issue. Peace and cyber security with the development of cyber activity is an essential principle that is violated by resorting to cyber force. The principle of prohibiting the use of force is used to determine the breach or non-breach of Article (4)2 of the United Nations Charter and its prohibition in customary international law. Legal intervention by the Security Council of the International Community in contrast to the use of force by a hostile side in order to establish international peace and security can be done by referring the matter to the International Criminal Court. Breach of international peace and cyber security by committing cybercrimes can be recognized as a “crime of invasion” in the form of a “moral perpetration” (agent) if they reach the appropriate action. In accordance with the rule 13 of Tallinn 1’s Manual in 2013, as well as paragraph 6 of Article 69 of in the Manual of Tallinn 2 in 2017, the beginning for the crime of invasion should be considered as an “armed conflict” based on the effect, domain and severity of cybercrime, which has the nature of a breach of international law
and prohibition of use of force, and criminal liability will be extended to informed non-governmental activists in addition to the hostile person.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nonintervention
 • Cyber security and peace
 • Permanent court of international criminal
 • effectiveness doctrine individual criminal liability
 1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ پنجاه و هشتم، تهران، میزان، 1400 ش.
 2. اسمعیل‌زاده ملاباشی، پرستو، «حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، سال پنجم، شماره 10، پاییز و زمستان 1396 ش.
 3. بریث‌ناچ، سیموس، جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه محمدجعفر ساعد، تهران، خرسندی، 1387 ش.
 4. خلیل‌زاده، مونا، «اقدامات متقابل علیه حملات سایبری در حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی استیناف، سال اول، شماره 2، بهار 1393 ش.
 5. خلیلی‌پور رکن‌آبادی، علی، و یاسر نورعلی‌وند، «تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره 2 (پیاپی 56)، تابستان 1391 ش.
 6. دایموند، جَرِد، فروپاشی؛ چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی‌گزینند، ترجمه فریدون مجلسی، چاپ ششم، تهران، نشر نو، 1400 ش.
 7. ذاکرحسین، محمدهادی، آیین پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی ـ دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا، تهران، شهر دانش، 1399 ش.
 8. همو، راهنمای دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، شهر دانش، 1395 ش.
 9. روبو، دیدیه، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه بهزاد رضوی‌فرد و محمد فرجی، تهران، میزان، 1399 ش.
 10. سودمندی، عبدالمجید، رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی، مقدمه محمدجواد شریعت‌باقری، تهران، نگاه بینه، 1394 ش.
 11. شبث، ویلیام ا.، مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سیدباقر میرعباسی و حمید الوئی نظری، تهران، جنگل، 1384 ش.
 12. شریعت‌باقری، محمدجواد، حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ پانزدهم، تهران، جنگل، جاودانه، 1397 ش.
 13. عنایت، سیدحسین، «قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی»، مقاله در: دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام اسحاق آل حبیب، چاپ هشتم، تهران، وزارت امور خارجه، 1382 ش.
 14. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، چاپ چهاردهم، تهران، دانشگاه تهران، 1395 ش.
 15. کیتی چایساری، کریانگ ساک، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین آقایی جنت‌مکان، چاپ سوم، تهران، جنگل، 1389 ش.
 16. میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، دادگستر، 1388 ش.
 17. هیبلزگری، کریس، جنگ پست‌مدرن، سیاست نوین درگیری، ترجمه احمدرضا تقاء، چاپ سوم، تهران، دانشگاه امام حسین‰، 1389 ش.
 18. Akehurst, Michael, Jurisdiction in International Law, Oxford University Press, 2008.
 19. Ambos, Kai, “Individual Criminal Responsibility for Cyber Aggression”, Journal of Conflict and Security Law, Vol. 21(3), Oxford University Press, 2016.
 20. , “The Crime of Aggression after Kampala”, German Yearbook of International Law, Vol. 53, 2010.
 21. Anderson, Michael, “Reconceptualizing Aggression”, Duke Law Journal, Vol. 60(2), 2010.
 22. Ashworth, Andrew, Principles of Criminal Law, 5th, London, Oxford University Press, 2006.
 23. Blake, Duncan & Joseph S. Imburgia, “Bloodless Weapons? The need to conduct legal reviews of certain weapons and the implications of defining them as ‘Weapons’”, Air Force Law Review, Vol. 66(1), 2010.
 24. Clark, Roger S., “The Crime of Aggression and the International Criminal Court”, in: José Doria & Hans-Peter Gasser & M. Cherif Bassiouni (Eds.), The Legal Regime of the International Criminal Court; Essays in Honour of Professor Igor Blishchenko, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
 25. Dashora, Kamini, “Cyber Crime in the Society: Problems and Preventions”, Journal of Alternative Perspective in the Social Science, Vol. 3(1), 2011.
 26. Declaration on Friendly Relations, prins 3; International Law Commission, Declaration on Rights and Duties of States, Annexed to GTRes. 375(IV) (6 December 1949) Art. 3.
 27. Delmas-Marty, Mireille. “Interactions between National and International Criminal Law in the Preliminary Phase of Trial at the I.C.C”, Journal of International Criminal justice, Vol. 4(1), 2006.
 28. Dunlap, Charles J., Jr., “Perspectives for Cyber Strategists on Law for Cyberwar”, Strategic Studies Quarterly, Vol. 5(1), 2011.
 29. Elliott, Catherine & Frances Quinn, Criminal Law, 3rd, London, Cambridge University Press, 2005.
 30. Evans, Malcolm D., International Law, 3rd, New York, Oxford University Press, 2010.
 31. Giliker, Paula, Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective, 2nd, London, Cambridge University Press, 2010.
 32. Glasius, Marlies, The International Criminal Court: A Global Civil Society Achievement, New York, Routledge Taylor & Francis Group, 2006.
 33. Hanagan, Michael, “State and Capital: Globalizations Past and Present”, in: Don Kalb & Marco van der Land & Richard Staring & Bart van Steenbergen & Nico Wilterdink (Eds.), The Ends of Globalization: Bringing Society Back In, Oxford University Press, 2000.
 34. ICRC, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement Article 36 of Addition Protocol 1 of 1977 - International Committee of the Red Cross - Genrva, 2006.
 35. Informal Inter-Sessional Meeting of the Special Working Group on the Crime of Aggression, ICC–ASP/5/SWGCA/INF.1, 5 September 2006, 18-20, <https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/SWGCA/ICC-ASP-5-SWGCA-INF1_English.pdf>.
 36. Kesan, Jay P. & Carol M. Hayes, “Mitigative Counterstriking: Self-Defense and Deterrence in Cyberspace”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 25(2), 2012.
 37. May, Larry, Aggression and Crimes against Peace, New York, Cambridge University Press, 2008.
 38. Miller, Kevin L., “The Kampala Compromised and Cyberattacks: Can There be an International Crime of Cyber-Aggression?”, Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 23(2), 2014.
 39. NATO Wales Summit Declaration, para. 72; Government Response to the AIV/CAVV Report, para. 4; The White House, International Strategy for Cyberspace: Prosperity, Security, and Openness in a Networked World at 10, 13; DoD Manual, para. 16.3.3, 2011.
 40. Ophardt, Jonathan A., “Cyber Warfare and the Crime of Aggression: The Need for Individual Accountability on Tomorrow’s Battlefield”, Duke Law & Technology Review, Vol. 9(1), 2010.
 41. Reference to Article 3 (g) of the Definition of Aggression by the International Court of Justice in the Nicaragua Judgment.
 42. Ryngaert, Cedric, Jurisdiction in International Law, Oxford University Press, 2008.
 43. Schiff, Benjamin N., Building the International Criminal Court, New York, Cambridge University Press, 2008.
 44. Schmitt, Michael N., “Cyber Operations in International Law: The Use of Force, Collective Security, Self-Defence, and Armed Conflicts”, in: Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy, Washington, National Academic Press, 2010.
 45. , Tallinn Manual on the International Law Applicable To Cyber Warfare, Cambridge University Press, 2013.
 46. , Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable To Cyber Operations, Cambridge University Press, 2017.
 47. Schuster, Matthias, “The Rome Statute and the Crime of Aggression: A Gordian Knot in Search of a Sword”, Criminal Law Forum, Vol. 14(1), 2003.
 48. Stahn, Carsten & Göran Sluiter (Eds.), The Emerging Practice of the International Criminal Court, Series: Legal Aspects of International Organizations, Vol. 48, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.