دوره و شماره: دوره 19، شماره 23، مرداد 1401، صفحه 1-390 
شرط مارتنس در حقوق کیفری بین‌المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری

صفحه 123-156

10.30513/cld.2022.3988.1634

پریسا دهقانی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محمد رضا علی پور


تأملی جامعه‌شناسانه بر تحولات مجازات اعدام در افغانستان

صفحه 241-268

10.30513/cld.2023.4280.1687

مهدی قائمی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


اثربخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین‌المللی

صفحه 269-296

10.30513/cld.2022.3192.1502

علیرضا محقق هرچقان؛ محمدعلی اردبیلی (نویسنده مسئول)؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمدعلی مهدوی ثابت