ارتباط و همزیستیِ دادگاه‌های مختلط (بین‌المللی‌شده) با دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات راجع به دادگاه‌های مختلط، که در نتیجۀ مشارکت جامعۀ بین‌المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین‌المللی و به منظور مقابلۀ هر چه بیشتر با بی‌کیفرماندنِ مجرمان بین‌المللی تأسیس می‌شوند، ارتباط و همزیستی آن‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده‌مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر به توسعۀ نظام قضاییِ داخلی و بین‌المللی منجر می‌شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می‌تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین‌المللی، نه به عنوان یک شیوۀ جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه‌دهنده برای دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی‌کیفری در قبال جرایم بین‌المللی و نقض‌های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین‌الملل، یعنی تعهد بین‌المللی در قبال پایان دادن به بی‌کیفرمانیِ جرایم بین‌المللی از یک‌سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت‌ها از سوی دیگر حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها