دوره و شماره: دوره 15، شماره 15، فروردین 1397 
کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی

صفحه 31-62

فضل‌ الله فروغی؛ محمدهادی صادقی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ محمد میرزایی


عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر

صفحه 127-156

 مهرداد رایجیان اصلی؛ سیدمنصور میرسعیدی؛ نعیم سهامی