دوره و شماره: دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397