تأثیر تنوع زبانی و حق بر ترجمه در تحقق دادرسی عادلانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

تحقق عدالت در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی با توجه به ماهیت چندزبانۀ این فرایند، نیازمند ملاک‌ها و معیارهای عینی است. حق دادرسی عادلانه به‌عنوان یک تضمین چتری، شامل تعدادی از آیین‌های شکلی است که برای فرایند دادرسی کیفری طراحی شده‌اند. برخی از جنبه‌های این تضمین مستقیماً به زبان مربوط می‌شود. زبان، هم وسیله احقاق تمام حقوق متهم است و هم یکی از معیارهای تحقق عدالت شکلی تلقی می‌شود، با فراهم کردن کمک‌مترجم رایگان در وضعیتی که متهم زبان کاری دادگاه را درک نکند یا نتواند صحبت کند. حقِ داشتن مترجم برای چنین متهمانی، هم به‌عنوان قاعده عرفی بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته و هم در اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی قابل مشاهده است؛ لیکن صرف بیان این حق بدون اجرای صحیح و عملی آن، به معنای تضمین رعایت این حق در دادرسی‌های بین‌المللی نیست. بنابراین، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زبان و مترجم به‌عنوان عامل ارتباط، چه نقشی در تحقق دادرسی عادلانه در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی که سرشار از دادرسی‌های چندزبانه است، ایفا می‌نماید. نگارنده با تتبع در آموزه‌های حقوقی، اسناد و آرای محاکم کیفری بین‌المللی، بر این باور است حق متهمی که به زبان کاری دادگاه تسلط ندارد، برای داشتن مترجم، نه‌تنها با تمامی اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباطی تنگاتنگ دارد، بلکه در واقع، عدم رعایت این حق می‌تواند به مفهوم نقض سایر اصول شکلی در دادرسی باشد. منطق این حق در حمایت از متهم در برابر خودسرانگی و تضمین‌های حداقلیِ دادرسی عادلانه از طریق توانمندسازی متهم برای برقراری ارتباط مؤثر نهفته است؛ به ویژه در جایی که محاکمه به بیش از یک زبان برگزار می‌شود. این امر باعث شده که ساختاری امیدوارکننده برای احقاق حقوق زبانی در دادرسی‌های کیفری فراهم شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Linguistic Diversity and the Right on Translation in the Realization of Fair Trial in International Criminal Proceedings

نویسنده [English]

 • Heidar Piri
Assistant Professor of Public International Law, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan
چکیده [English]

Realization of justice in international criminal proceedings requires objective criteria and standards due to the multilingual nature of this process. The right to a fair trial includes a number of technicalities (procedurals) designed for the criminal justice process as an umbrella guarantee. Some aspects of this guarantee are directly related to the language. Language is both a means of doing justice for all the rights of the accused (prosecute claim) and one of the criteria for the realization of a procedural justice by providing free interpreter assistance in situations where the accused does not understand or cannot speak the working language of the court. The right for having an interpreter for such defendants is recognized both as a conventional international rule and is visible in the statutes of the International Criminal Courts, but the mere expression of this right without proper and practical application does not guarantee the right to be respected in international proceedings. Therefore, the question that is raised is what role does language and interpreter as a communication factor play in realizing a fair trial in the international criminal justice system that is full of multilingual proceedings. The author believes by following the legal doctrines, documents and judgments of international criminal courts that the right of a defendant who does not speak the working language of the court to have an interpreter is not only closely related to all the principles of fair trial and defense rights of the accused, but in fact, failure to observe this right can mean a violation of other formal principles in the trial. The logic of this right lies in effective communication by enabling the accused in order to protect the accused against arbitrariness and the minimum guarantees of a fair trial, especially where the trial is conducted in more than one language which has provided a hopeful structure for prosecuting claim of linguistic rights in criminal proceedings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Language diversity
 • Right to translation
 • Fair trial
 • International Criminal Courts
 • Access to criminal justice
 1. ابراهیمی، شهرام، «پیشگیری از تکرار جرم از طریق هوش مصنوعی؛ مقتضیات و محدودیت‌ها»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال نوزدهم، شماره 23، بهار و تابستان 1401 ش.
 2. بابایی، محمدعلی، و علی افراسیابی، «حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی»، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان 1389 ش.
 3. توسلی نائینی، منوچهر، قدرت‌اللّٰه خسروشاهی، و زهره نصراللهی، «اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره 94، تابستان 1395 ش.
 4. جعفرزاده درابی، صادق، «شاخص‌های دادرسی عادلانه در رویه مراجع نظارتی حقوق بشر»، تهران، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، 1397 ش.
 5. سافرلینگ، کریستوف، آیین دادرسی کیفری بین‌المللی، ترجمه قباد کاظمی، تهران، میزان، 1397 ش.
 6. شاهد، بهارک، و نسرین مهرا، «برخی از جلوه‌های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، سال ششم، شماره 12، پاییز و زمستان 1397 ش.
 7. صابر، محمود، آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، تهران، دادگستر، 1401 ش.
 8. همو، «معیارها و تضمین‌های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، سال سیزدهم، شماره 4 (پیاپی 63)، 1388 ش.
 9. فتحی، محمدجواد، و دادیار هادی، «جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه»، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1392 ش.
 10. فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین‌المللی، تهران، شهر دانش، 1392 ش.
 11. کرایر، رابرت، هاکان فریمن، داریل رابینسون، و الیزابت ویلمز هورست، درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین‌المللی کیفری، ترجمه حسین فخر و داود کوهی، تهران، مجد، 1393 ش.
 12. محمودی جانکی، فیروز، و علی‌اکبر جلیل‌پیران، «تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر»، دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، سال دوازدهم، شماره 1، بهار و تابستان 1400 ش.
 13. Books:
 14. Alie, Joe A.D., A New History of Sierra Leone, Seatac, J & M Publishers, 1985.
 15. Clooney, Amal & Philippa Webb, The Right to a Fair Trial in International Law, Oxford University Press, 2021.
 16. Delmas-Marty, Mireille & John R. Spencer, European Criminal Procedures, Cambridge University Press, 2002.
 17. Edwards, Alicia B., The Practice of Court Interpreting, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1995.
 18. John Henry, Dingfelder Stone, Court Interpreters and Fair Trials, Germany, Palgrave Macmillan, 2018.
 19. Maga, Timothy P., Judgement at Tokyo: The Japanese War Crimes Trials, Lexington Kentucky, University Press of Kentucky, 2001.
 20. Mole, Nuala & Catharina Harby, The right to a fair trial: A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights, Council of Europe, 2006.
 21. Namakula, Catherine S., Language and the Right to Fair Hearing in International Criminal Trials, Switzerland, Springer, 2014.
 22. Nowak, Manfred, N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl, Engel, 2005.
 23. Olsen, Frances & Alexander Lorz & Dieter Stein (Eds.), Translation Issues in Language and Law, New York, Palgrave Macmillan, 2009.
 24. Swart, Mia, Judges and Lawmaking at the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, Johannesburg, Bakwena Printers, 2006.
 25. Trechsel, Stefan (With the assistance of Sarah J. Summers), Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, Oxford University Press, 2005.
 26. White, Boyd, Justice as Translation: An Essay in Cultural and Legal Criticism, Chicago, University of Chicago Press, 1990.
 27. Articles:
 28. Almqvist, Jessica, “The Impact of Cultural Diversity on International Criminal Proceedings,” Journal of International Criminal Justice, Vol. 4(4), September 2006.
 29. Bacik, Ivana, “Breaking the Language Barrier: Access to Justice in the New Ireland,” Judicial Studies Institute Journal, Vol. 2, February 2007.
 30. Bîrzu, Bogdan, “The right to interpretation and translation within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions,” Juridical Tribune, Vol. 6(1), June 2016.
 31. Brown-Blake, Celia, “Fair Trial, Language and the Right to Interpretation,” International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 13(4), 2006.
 32. Karton, Joshua, “Lost in Translation: International Criminal Tribunals and the Legal Implications of Interpreted Testimony,” Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 41(1), January 2008.
 33. McEvoy, Gearóidín, “Language proficiency and the right to an interpreter when accessing a fair trial,” The International Journal for Translation & Interpreting Research, Vol. 15(2), 2023.
 34. Nartowska, Karolina, “The role of the court interpreter: a powerless or powerful participant in criminal proceedings?,” in: The Interpreters’ Newsletter, No. 20, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2016.
 35. O’Donnell, Guillermo, “The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters,” Journal of Democracy, Vol.15(4), October 2004.
 36. Ogwezzy, Michael Chukwujindu, “Communication of an interpreter and fair trial under nigerian criminal justice system,” International Journal of Legal Discourse, Vol. 1(1), April 2016.
 37. Schmalz, Dana, “Beyond an Anxiety Logic: A Critical Examination of Language Rights Cases before the European Court of Human Rights,” Human Rights Law Review, Vol. 20(1), April 2020.
 38. Sharma, Kritika, “Translation of Judgments: International Criminal Court (ICC),” Max Planck Encyclopedias of International Procedural Law, June 2020.
 39. Sherman, Julia, “The Right to an Interpreter under Customary International Law,” Columbia Human Rights Law Review, Vol. 48(3), 2017.
 40. Swigart, Leigh, “Linguistic and Cultural Diversity in International Criminal Justice: Toward Bridging the Divide,” The University of the Pacific Law Review, Vol. 48(2),
 41. Tomić, Alexandra & Ana Beltrán Montoliu, “Translation at the International Criminal Court,” New Trends in Translation Studies, Vol. 1, 2013.
 42. Transatlantic Translations Group, “The Importance of Legal Translation, A Global Solution Bringing Translations to Life,” New York, May 2023.
 43. Vogiatzis, Nikos, “Interpreting the Right to Interpretation under Article 6(3)(e) ECHR: A Cautious Evolution in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights?,” Human Rights Law Review, Vol. 22(1), March 2022.
 44. Wald, Patricia M., “Running the Trial of the Century: The Nuremberg Legacy,” Cardozo Law Review, Vol. 27(4), February 2006.
 45. , “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Comes of Age: Some Observations on Day-To-Day Dilemmas of an International Court,” Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 5, 2001.
 46. Waldron, Jeremy, “The Rule of Law and the Importance of Procedure,” New York University School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Working Paper No. 10-73, October 2010.
 47. Wanhong, Zhang, “From Nuremberg to Tokyo: Some Reflections on the Tokyo Trial (On the Sixtieth Anniversary of the Nuremberg Trials),” Cardozo Law Review, Vol. 27(4), February 2006.
 48. Waterhouse, Kate, “Interpreting Criminal Justice: A Preliminary Look at Language, Law and Crime in Ireland,” Judicial Studies Institute Journal, Vol. 2, July 2009.
 49. Documents & Cases:
 50. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial, Eleventh Session, 2-9 March 1992.
 51. Charter of the International Military Tribunal (London Agreement), 1945.
 52. Charter of the International Military Tribunal for the Far East, 1946.
 53. Cuscani v. UK, Application 32,771/96, 24 September 2002.
 54. ECtHR, Hacioglu v. Romania, App. No. 2573/03, Judgment of 11 January 2011.
 55. ECtHR, Luedicke, Belkacem & Koç v. Germany, Series A, 29, 28 November 1978.
 56. HRC, Harward v. Norway, Communication No. 451/1991, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/451/1991 (15 July 1994).
 57. Human Rights Committee, General Comment No. 13 (Article 14), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1., 1994.
 58. Human Rights Committee, General Comment No. 32 (Article 14), U.N. Doc. CCPR/C/GC/32, 2007.
 59. ICTR, Akayesu Case Judgment (2 September 1998).
 60. ICTR, Prosecutor v. Bagilishema, Case No. ICTR 95-1A, Judgement, 3 July 2002.
 61. ICTR, Prosecutor v. Rutaganda, Case No. ICTR 96-3-A, Judgement, 26 May 2003.
 62. ICTY Translation and Interpretation, <https://www.icty.org/sid/165>.
 63. ICTY, Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23 & 23/1, Judgement, 2002.
 64. ICTY, Prosecutor v. Kupreskid, Case No. IT-95-16-A, Appeals Judgement, 2001.
 65. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
 66. Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 2004.
 67. Lawyers Committee for Human Rights, What is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal Standards and Practice, New York, 2000.
 68. Prosecutor v. Bemba Gombo, ICC, Case No. ICC-01/05-01/08-424, 15 June 2009.
 69. Prosecutor v. Katanga, ICC, Case No. 01/04-01/07(OA3), 27 May 2008.
 70. Prosecutor v. Katanga, ICC-01/04-01/07, 7 March 2014.
 71. Prosecutor v. Lubanga Dyilo, ICC, Pre-Trial Chamber I, Case No. ICC-01/04-01/06-268, 2006.
 72. Roadmap Practitioner Tools: Interpretation and Translation Directive, Co-funded by the Criminal Justice Programme of the European Commission, 2015.
 73. Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, 1994.
 74. Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1993.
 75. Statute of the Special Court for Sierra Leone, 2000.
 76. Statute of the Special Tribunal for Lebanon, 2007.
 77. Translation Theory and Practice’ Summer Institute of Linguistics, <http://www.sil.org/
  translation/TrTheory.htm>.
 78. Zeynalov v. Estonia, U.N. Doc. CCPR/C/115/D/2040/2011 (2015).