واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

مسئلۀ قتل در فراش در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده‌اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته‌اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده‌اند. حقوق‌دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده‌اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئلۀ فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئلۀ مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجۀ اساسی در پی خواهد داشت که عبارت‌اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئلۀ قتل در فراش،
2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.

کلیدواژه‌ها