دوره و شماره: دوره 13، شماره 12، اسفند 1395، صفحه 1-234 
اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویۀ محاکم کیفری بین‌المللی

صفحه 91-116

ولی‌اله نوری؛ سیدقاسم زمانی؛ مسعود راعی؛ محسن عبداللهی


کارکرد زندان از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی مجازات

صفحه 137-168

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی