دوره و شماره: دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-238 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

صفحه 3-26

حسین میرمحمد صادقی؛ علی رحمتی