اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Law group, Law and science faculty, University of Mazandran, Babolsar, Ira

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم‌زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه‌های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه‌مدت نیست. بر این اساس، در مادۀ 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می‌دهد، مستند به مادۀ 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی‌آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها