پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

خشونت خانگی علیه زنان، پدیده‌ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش‌ها، در صدد پیش‌بینی آن برآمده‌اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه‌دیده، مانند بازۀ سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می‌پردازند. همچنین روش‌های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش‌بینی می‌کنند. برخی از این آزمون‌ها عبارت‌اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می‌شوند، آمده‌اند. این امر با توجه به راهکارهای بین‌المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه‌دیدۀ خشونت خانگی شده است.
      در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحدۀ آمریکا و ایران ملاحظه می‌شود که در ایران، مقرراتی مانند مادۀ 1115 قانون مدنی، مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی و لایحۀ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش‌بینی خشونت خانگی اشاره می‌کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش‌بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش‌دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه‌دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش‌بینی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Domestic Violence against Women and Adopted Strategies according to Its Basis

نویسندگان [English]

  • Hussein Gholami 1
  • Mehri Barzegar 2
1 (Associate professor at Allameh Tabataba’i University)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Domestic violence against women is a concealed, chronic and widespread phenomenon in all human communities and has many harmful effects. For this reason, some investigations have endeavored to predict it to prevent its consequences. This research tries to determine the risky factors in convicted men and women who are victims such as age ratings, the historical, psychological and situational factors. Also, statistical methods with combining the risky factors quantitatively predicate the possibility of the domestic violence committed against women by men. Some of these assessments are: DVSI, ODARA and SARA which help judicial system in some countries to take decision against men who commit the domestic violence against women. With considering international strategies, it has led to change laws to protect women who are victims of the domestic violence. In the comparative study between the laws of the United States and Iran, it is observed that in Iran, in some way, the regulations like article 1115 of the civil code, article 156 of the Islamic penal code in the right of self-defense and Protection of Women Against the domestic Violence Bill imply in some way to predict the domestic violence. But the domestic violence has not been defined, a regulation specifically has not been particularized for it and scientifically, its prediction has not been regarded. While in U.S.A, strategies based on the substantive and procedural laws such as mandatory reporting of domestic violence, announcing the domestic violence being unforgivable, using victims’ supporters, detention and specialized legal proceedings have been predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The prediction of domestic violence against women
  • The prevention of domestic violence against women
  • Violence against women in the laws of Iran and the United States