دوره و شماره: دوره 14، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 1-242 
ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی