دوره و شماره: دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-242 
2. ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی


7. ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ

صفحه 173-200

شهرام زرنشان؛ محمد شجاعی نصرآبادی