دوره و شماره: دوره 14، شماره 13، تیر 1396، صفحه 1-242 

مقاله پژوهشی

آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

صفحه 3-32

کیومرث کلانتری؛ رضا رضایی؛ جواد مصلحی


موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

صفحه 57-84

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی؛ محسن مرادی حسن آباد