موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیشگیری اجتماعی از جرم، راهبردی است که در جریان آن، برنامه‌های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می‌شود. این قسم از پیشگیری که می‌توان از آن به پیشگیری از رهگذر توسعۀ اجتماعی نیز تعبیر کرد، در تلاش است تا با برقراری عدالت اجتماعی، از وقوع بزه پیشگیری کند. تحقق پیشگیری اجتماعی، اقتضائات و موانعی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق بر تأمین اجتماعی، حق بر آموزش و... از جملۀ این اقتضائات است. اما در مقابل، سیاسی شدنِ مفهوم پیشگیری از جرم و سلطۀ اندیشه‌های اقتصادی بر سیاست‌های پیشگیری در زمرۀ این موانع است. بنابراین در عصر حاضر، دولتمردان با رویگردانی از رویکردهای انسان‌مدار در عرصۀ سیاست و روی‌آوری به تجاری‌سازی رفاه در عرصۀ اقتصاد، امکان توسعۀ تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها