تأملی بر ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری در حمایت از حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک محکمۀ دائمی و جهانی در سال 1998 گامی مهم در روند مبارزه با بی‌کیفری می‌باشد. دیوان از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت کیفری، با مقولۀ حقوق بشر ارتباط یافته است. در پرتو اساسنامۀ دیوان، دیوان می‌تواند نقشی مهم در پیشبرد سیاست‌های حقوق بشری داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشر، ماهیت حقوق بشری جنایات بین‌المللیِ مشمول صلاحیت دیوان و... همگی دال بر تحول و تکامل حقوق بین‌الملل کیفری به سمت حمایت قضایی سازمان‌یافته از حقوق بشر و برخورد کیفری با نقض‌های بنیادین حقوق بشر می‌باشد. البته دیوان در زمینۀ توسعۀ حقوق بشر با محدودیت‌هایی مانند عدم امکان تفسیر موسع از حقوق بشر به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها نیز مواجه است. رویۀ آتی دیوان، میزان تحقق ملاحظات حقوق بشری مندرج در اساسنامه را نشان داده و نقش دیوان را در توسعۀ حقوق بشر واضح‌تر خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Capacity of the International Criminal Court (ICC) in the Protection of Human Rights

نویسنده [English]

  • Hojat Salimi Turkamani
Assistant professor at Shahid Madani University of Azarbaijan
چکیده [English]

The establishment of The International Criminal Court (ICC) as a permanent international court in Rome on 17 July 1998 is an important step in the process of fighting impunity. The Rome Statute of ICC through the creation of the connection between peace and international security and criminal justice has related (correlated) to the category of human rights. In the light of the Rome Statute of ICC, it can have a pivotal role in the promotion of the human rights policies. The interpretation (commentary) of the rules of the International Criminal Court (ICC) according to human rights, the nature of the international crimes related to human rights embodied the jurisdiction of The International Criminal Court (ICC), all show the evolution and perfection of the international criminal law directing to the judicial protection which is made up (consist) of human rights and criminal prosecution with the fundamental human rights violations. The International Criminal Court (ICC) in the development of human rights has been confronted with limitations such as impossibility of the expanded interpretation of human rights for the principle of the legality of crimes and punishments. The future ICC policy has revealed the level of the occurrence of human rights concerns embodied in the Rome Statute of the International Criminal Court and it makes the role of ICC become more visible in the development of human rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Human rights
  • The International Criminal Court (ICC)
  • International crimes