پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری با هدف کاهش عرضۀ مواد مخدر، مداخله‌هایی را برای افزایش قیمت و میزان توقیف مواد انجام می‌دهد تا به واسطۀ آن در فرایند دسترسی به مواد مخدر اختلال ایجاد کند. این مداخله‌ها ممکن است موجب بروز پیامدهای ناخواسته‌ای شوند که در تدوین برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. پرسش تحقیق حاضر، بررسی ماهیت پیامدهای ناخواستۀ کنترل‌های پلیسی بازار مواد و میزان اهمیت آن‌ها در راستای تعیین میزان اثربخشی برنامه‌هاست. برای پاسخ‌گویی به پرسش تحقیق، از روش‌های کیفی و به طور خاص مصاحبۀ عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در بازارهای خرید و فروش مواد (27 فروشنده و 41 مصرف‌کننده) و 20 نفر از ساکنان محله‌های خرید و فروش مواد مخدر (محلة دروازه‌غار و شوش) استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که برنامه‌های پلیسی کنترل بازار موجب می‌شوند که مصرف‌کنندگان برای تأمین مواد مورد نیاز خویش مرتکب جرایم مختلفی شوند. همچنین مداخله‌های پلیسی به علت عدم رعایت مداخله‌های کاهش آسیب، موجب بروز آسیب‌های بهداشتی و حتی مرگ مصرف‌کنندگان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Unintended Consequences of Policing Strategies in Controlling Drug Trafficking

نویسندگان [English]

  • Muhammad Farajiha 1
  • Azadeh Sadeqi 2
1 (Associate professor at Tarbiat Modares University)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

As one of the criminal justice organizations with the goal to reduce drug trafficking, Police have interventions to increase the cost of drugs and the amount of drug seizures to create obstacles in the process of drug trafficking. These interventions cause the unintended consequences which have not been paid attention in the codification of programs. The question of the present paper is to study the quiddity of The unintended consequences of police controls over drug markets and the degree of their importance for determining the amount of the effectiveness of these programs. For response to this research question, it is used the qualitative methods and specially in-depth interview with 68 drug dealer and drug users in drug trafficking (27 drug dealers and 41 drug users) and 20 residents in the drug trafficking neighborhood (Darvaze Ghar and Shoosh neighborhoods). Findings indicate that the policing strategies in controlling drug trafficking cause the drug users commit the different offences to provide their (addictive) drug. Also, the Police Interventions because of non-observance of the interventions to reduce damages cause the health damages and even the death of drug users.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Drug markets
  • The rise in crime
  • Health outcomes
  • Reducing drug use