ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

2 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

جرائم در یک تقسیم‌بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می‌شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان‌دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می‌گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکلۀ جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن‌ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت‌های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوۀ قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم‌گیری مناسب‌تر آنان در این زمینه میسر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Elements of Private Interest Criminal Offenses in the Penal Code of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Mahmoudi 1
  • M. Ali Babaei 2
  • Sayyedeh Bani Husseini 1
1 (An MA in Criminal Law & Criminology)
2 (Associate professor at Imam Khomeini International University)
چکیده [English]

The customary and general categories of the offences are: Private interest criminal offenses and Public interest criminal offenses. In its restrictive concept, Private interest criminal offenses are of the offences that their criminal process is in current only in the condition of the victim complaint and with his voluntary dismissal in every stage of the conviction; this process is terminated by the decree/order for suspension of prosecution. In the criminal policy of Iran, these offences follow one concept and the change of its legal instances and establishing some similar institutions does not make problem in the conceptual originality. In the criminal procedure and the penal code of Iran (1392), this boundary and separation has been paid attention by the legislature in some extent. With careful determination of the elements comprising Private interest criminal offenses and knowing how the relation between these elements, this paper tries to find out their legal effects in the criminal procedure, so that with considering the criminal and disciplinary liabilities which the judicial authorities have in their way to judge in relation to these elements, the possibility of making better decision is provided for them in this field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Private interest criminal offenses
  • Elements
  • Criminal complaint
  • Voluntary dismissal
  • Order for suspension of prosecution
  • Criminal process