بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 گروه آموزشی حقوق. دانشکده علوم انسانی . دانشگاه گیلان. عضو هیات علمی

چکیده

معاملۀ اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن‌لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین‌معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می‌نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام‌های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین‌المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده‌ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامۀ خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین‌المللی به ویژه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت‌های ویژۀ تی‌مور شرقی و دیوان کیفری بین‌المللی، ضمن بررسی رویۀ قضایی و اسناد بین‌المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها