ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویۀ دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم‌انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و این عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده‌پایین سازمان مجرمانه اِعمال می‌شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانۀ نوین، مبادرت به جرم‌انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفرۀ گردانندگان و بهره‌گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم‌انگاری پولشویی که شیوه‌ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بوده، رعایت نشده است و بدین‌صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته‌ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان‌یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم‌انگاری پولشویی نموده‌ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده‌ایم. بر این اساس، رعایت فلسفۀ حاکم بر جرم‌انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می‌باشد و این امر به منزلۀ لزوم عبور از اصل برائت در جرم‌انگاری پولشویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of the Criminalization of Money Laundering Separated from the Predicate Offence

نویسندگان [English]

  • Shahram Zarneshan 1
  • Muhammad Shojaei Nasrabadi 2
1 (Assistant professor at Bu-Ali Sina Univ. of Hamadān)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Although money laundering is of the secondary crimes, it has a specification (attribute) which distinguishes from these types of crimes. The independence of this crime from the primary crimes is a specific characteristic which is not in other secondary crimes and this characteristic changes the criminalization of money laundering to an effective strategy to combat organized crimes. It is difficult to unveil organized crimes because of being complex. From the other side, in the supposition of unveiling the crime, most of leaders of the organized crimes escape from the criminal justice, in the best circumstance, this justice deliver to the law ranking perpetrators. So, this inadequacy makes the criminal justice enforcers use the modern findings of the criminalization in order to criminalize a type of the secondary crimes which aims the main leaders and users of the offensive organizations without the necessity to explore and prove the predicate offence. if the conviction to this crime is dependent on proving the predicate crime, practically the goal of the modern criminalization of money laundering has not been observed. In this case, there will be no achievement except an infinite regress or sequence and the circularity. Because of defeating to explore the organized crimes which grow more complex, it has been turned to criminalize money laundering while the proof of money laundering depends on exploring that complicated crimes. Due to this, the observation of the philosophy governing the criminalization of money laundering only depends on establishing the characteristic of the independence of this crime from the predicate offence and this matter means to pass from the principle of innocent in the criminalization of money laundering.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Money laundering
  • Organized crimes
  • Predicate offence
  • The costs and benefits of crime
  • Verification of Identity in property transactions
  • The principle of innocent