حق جبران و ترمیم برای بزه‌دیده و چالش‌های فراروی آن در دیوان جنایی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

چکیده

اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین‌المللی»[1] و «قواعد دادرسی و ادله»[2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین‌المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه‌دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته‌اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه‌دیده به عنوان یکی از حق‌هایی که هم‌تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می‌شود، نیازمند شفاف‌سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است.
در مقالۀ حاضر، ضمن بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه‌دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین‌المللی» و اسناد بین‌المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس گونه‌های جبران و ترمیم از بزه‌دیده در این سند بین‌المللی و چالش‌های مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص‌های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه‌هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه‌دیده‌مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش‌های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت‌های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه‌دیده پیشنهاد گردیده است.[1]. The Statute of International Criminal Court.


[2]. The Rules of Procedure and Evidence.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Compensation and Restitution for the Victim and the Challenges Facing It in the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Neda Niazmand 1
  • Mehrdad Rayejian Asli 2
1 PhD student of Criminal Law & Criminology
2 Assistant professor at Research Institute of Humanities
چکیده [English]

Although the ICC Statute and the Rules of Procedure and Evidence have a different approach to other international documents, until the adoption of the above texts, they have placed special emphasis on victims of crime within their jurisdiction. But the issue of compensating and restituting for the victim, as one of the rights that is assumed along with the judicial process for the defendant, requires clarification and specifying of the rules governing it. In the present article, while using the descriptive-analytical method, first the issue of the right to compensation and restitution for the victim and its place in the “Statute of the International Criminal Court” and related international documents such as the 1985 Declaration and the 2005 Principles of the United Nations is investigated. Then, the types of compensation and restoration of the victim in this international document and the challenges associated with it will be analyzed through the existing gaps and deficiencies. In the following, examples of the Court’s work on the issue are discussed to examine the Court’s performance more than a decade after its inception and its compliance with the statute’s victim-centered approach. Finally, recognizing and examining these issues and their challenges, the necessity of revising the provisions of the Statute as well as the formulation of specific rules and regulations by the General Assembly of States Parties has been proposed in order to meet compensation and repair for the victim.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim
  • ICC
  • Statute
  • Compensation and restitution