دوره و شماره: دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-328 

مطالب عمومی

11. چکیده عربی

صفحه 305-314

صقر صبوح