سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Law group, Law and science faculty, University of Mazandran, Babolsar, Ira

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه‌های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم‌سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخۀ عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطۀ نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی‌های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزۀ تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی‌سازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن‌ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژه‌ای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعۀ اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم‌انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهرۀ وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legislative Criminal Policy of Iran in the Witness Protection

نویسندگان [English]

  • Abul Hasan Shakeri 1
  • Reza Rezaii 2
1 (Associate professor at Mazandaran University)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

The presence of witness in the criminal justice system is one of the participatory criminal policy manifestations which it shines more in democratic societies. Therefore, witnesses as one of the actors in the criminal justice circle must be under protect programs. These programs should be based on the individual freedoms from one side and from other side; they should be based on the government interests. The criminal policy of Iran in the area of legislation is affected by them. Therefore, from the point of the differential criminal policy and exceptional legal procedure, they include circumstantiality which they put forward suggestions. The intimidation of witnesses as a collection of committed acts or acts of perpetration against witnesses is necessary for criminalization. The exceptional criminal procedure with orders like arrest of defendant without initial arraignment, sending directly the case (file) to the court and investigating out of turn are important. Thus, to prevent the identity of witnesses to be revealed, it is useful for witnesses to be wearied makeup and covered by mask during the investigation process. In the legislative criminal policy, the basic strategy is to regulate rules and organize legal proceedings that meanwhile encouraging (motivating) witnesses to appear before criminal justice system, they prevent damages to witnesses. The protective programs are exceptional and therefore to enforce the stipulations based on both subjective and objective depends on the judicial officials. The considerable point is constantly to protect the rights of the first accused because he is charged for a crime and may be punished and sentenced.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Witness
  • Protective programs
  • The criminal justice system
  • The differential criminal policy
  • The exceptional criminal procedure