دوره و شماره: دوره 12، شماره 10، بهمن 1394 
دفاع مشروع ظاهری

صفحه 155-194

فیروز محمودی جانکی؛ آزاده صادقی