دوره و شماره: دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394 
7. دفاع مشروع ظاهری

صفحه 155-194

فیروز محمودی جانکی؛ آزاده صادقی