پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می‌شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول‌های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحلۀ اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول‌شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش‌های بانکیِ مشکوک به پول‌شویی، فناوری‌های پیشگیرانه‌ای به کار بندد و سامانه‌های پرداختِ مجهز به روش‌های کنترلی دقیق را در سامانۀ خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول‌شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه‌بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.