رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه گیلان

2 گروه آموزشی حقوق. دانشکده علوم انسانی . دانشگاه گیلان. عضو هیات علمی

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

بی‌تردید، عفو مجرمان بین‌المللی یکی از عوامل بی‌کیفری است و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به عنوان نهادی که پرچمدار مقابله با فرهنگ بی‌کیفری و تأمین منافع عدالت می‌باشد، وظیفۀ خطیری در جلوگیری از فرار مرتکبان نقض‌های شدید حقوق بشری از مسئولیت کیفری بین‌المللی با توسل به انواع حربه‌های مصونیت از مجازات همچون عفو بر عهده دارد. به همین منظور، نوشتۀ پیش رو رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی را ـ در وضعیتی که مرتکبان جرایم بین‌المللی بعد از محاکمه در یک دادگاه ملّی یا بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات توسط کمیسیون حقیقت‌یاب، مورد عفو قرار گیرند و پس از آن به منظور ممانعت از اِعمال صلاحیت تکمیلی دیوان و به عنوان یک دفاع به بند «ج» مادۀ 20 اساسنامۀ رم در خصوص «قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد» استناد نمایندـ ، نقد و بررسی می‌کند. بر اساس برایند این پژوهش، به نظر می‌رسد استناد ناقضان حقوق بشرِ برخوردار از عفو یا بخشودگی به «قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد»، مانع از تعقیب و محاکمۀ آنان از سوی دیوان نمی‌گردد، هرچند در نهایتْ اتخاذ تصمیم در این باره در چهارچوب صلاحدید دیوان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of the International Criminal Court to the Amnesty of the International Crimes from the View of the Double Jeopardy Rule

نویسندگان [English]

  • Amin Zahmatkesh 1
  • Mujtaba Janipoor 2
  • Mahin Sobhani 3
1 (An M.A of Criminal Law & Criminology)
2 (Assistant professor at Guilan University)
3 (Assistant professor at Guilan University)
چکیده [English]

Without doubt, the amnesty of the international offenders is one of the factors of impunity and the International Criminal Court (as a permanent organization to confront the culture of impunity and provide the interests of justice) has a crucial responsibility to prevent the Perpetrators for the serious (gross) human-right violations to escape from the international criminal responsibility by using the tools of immunity like amnesty from the punishment. For this important purpose, this note studies and criticizes the approach of the International Criminal Court in a situation that the perpetrators of the international crimes are amnestied after trial in a national court or after national proceedings or after investigation or prosecution by the truth commission and after it, in order to prevent exercising of the complementary jurisdiction of the International Criminal Court and as a defense, they adduce to the Article 20 of the Rome Statute to the double jeopardy rule. According to the research findings, it seems that the proof of the grave human rights abusers who benefit amnesty or pardon for the double jeopardy rule cannot prevent the International Criminal Court to try their prosecution and trial. But at last deciding about it relates to the discretion of the International Criminal Court.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The International Criminal Court (ICC)
  • Amnesty
  • International crimes
  • The double jeopardy rule
  • The truth commission