دوره و شماره: دوره 12، شماره 9، تیر 1394، صفحه 1-242 

مقاله پژوهشی

قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

صفحه 3-28

عادل ساریخانی؛ مرتضی میرزایی مقدم


گونه‌شناسی مجازات شخص حقوقی

صفحه 101-128

حسن پوربافرانی؛ مهدیه سیفی