مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

نویسندگان مقالۀ حاضر به بررسی مقایسه‌ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح‌شده در مادۀ 260 قانون سابق و مادۀ 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقۀ فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده‌اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوۀ آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Legal Decision of the Death and Escape of Murderer and the Method of the Payment of Diya (Mulct) in the Former and Present Islamic Penal Code of Iran

نویسندگان [English]

  • Keyoumars Kalantari 1
  • Adel Alipour 2
1 (Associate professor at University of Mazandaran)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

The authors of the present note have examined the issue of the death and escape of murderer which has been determined in Article 260 of the former Islamic Penal Code of Iran and Article 435 of the present Islamic Penal Code of Iran and conditions and possible assumptions related to this subject and after mentioning its jurisprudential record, they have studied the following subjects: The concept of the murderer’s escape and similar and comparative concepts with it (like suicide of the murderer); the differences legal decisions with respect to killing; necessity of occurring the inaccessible condition (stipulation) to the escaped murderer (a fugitive); identifying the responsible for the payment of diya (punitive compensation) and its mechanism; compatibility of the mentioned verdict in this Article to the crimes except murder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Murder
  • The escaped murderer (a fugitive)
  • Suicide
  • Diya (punitive compensation)
  • Family or relatives