توجیه کیفر در سامانۀ عدالت به مثابۀ انصاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

اندیشۀ عدالت به مثابۀ انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریۀ عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می‌کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریۀ عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقالۀ اخیر می‌کوشد آموزه‌های «مکافات‌گرایی» و «فایده‌گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می‌رسد رویکردی که رالز در «نظریۀ عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می‌کند، دکترین پیشین او را در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشتۀ حاضر می‌کوشد تا ضمن طرح مقولۀ کیفر در سامانۀ عدالت به مثابۀ انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.

کلیدواژه‌ها