توجیه کیفر در سامانۀ عدالت به مثابۀ انصاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

اندیشۀ عدالت به مثابۀ انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریۀ عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می‌کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریۀ عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقالۀ اخیر می‌کوشد آموزه‌های «مکافات‌گرایی» و «فایده‌گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می‌رسد رویکردی که رالز در «نظریۀ عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می‌کند، دکترین پیشین او را در مقالۀ «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشتۀ حاضر می‌کوشد تا ضمن طرح مقولۀ کیفر در سامانۀ عدالت به مثابۀ انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Justification of the Punishment in the Justice System as Fairness

نویسندگان [English]

  • Hadi Rostami
  • Ali Reza Taghipour
(Assistant professor at Bu-Ali Sina University)
چکیده [English]

Justice thought as “fairness” is derived from John Rawls who was one of the most famous liberal political philosophers of the 20th century. Rawls in interpretation of “A Theory of justice” has not neglected the justification of punishment and has propounded his last opinions and approaches about the institution of penalties briefly. The attitude of this scholar in his famous work “A Theory of Justice” is completely different from his look which he has stated before in his article “Two Concepts of Rules”. In his latter article he tries to establish a connection between the teachings of retributivism and utilitarianism for the justification of punishment and places each of them in their proper position. It seems that the approach which Rawls has presented in “A Theory of justice” for justifying the institution of the punishment has abrogated (revoked) his former doctrine in his article “Two Concepts of Rules”. The present paper attempts to prove the validity of the mentioned attitude (idea) meanwhile determining the category of punishment in “the justice system as fairness”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rawls
  • Fairness
  • Retributivism
  • Utilitarianism
  • Justice