گونه‌شناسی مجازات شخص حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن‌ها نیز مطرح می‌شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی‌تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال‌شدنی نیست. بر این اساس، مادۀ 20 این قانون، مجازات‌های اعمال‌شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همۀ نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینۀ نحوۀ اعمال مجازات‌های اصلی، تکمیلی و...، نوشتۀ پیش رو، مجازات‌های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه‌بندی آن‌ها را ارزیابی و نقد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Punishment of a Legal Person

نویسندگان [English]

  • Hasan Pourbaferani 1
  • Mahdieh Seifi 2
1 (Assistant professor at University of Isfahan)
2 An M.A of Criminal Law & Criminology
چکیده [English]

One of the innovations of the new Islamic Penal Code of Iran (codified 1392) is the acceptance of the criminal liability of a legal person. With accepting this issue, the argument of how to punish them is also being issued. As well a legal person cannot commit every crime, it is also impossible to exercise every punishment for him. Based on it, Article 20 of this law has counted the operational punishments for a legal person. Yet this law has not stated all points and issues relating to a legal person. With regard to the ambiguities in this law in order to practice the main and supplementary punishments…, the paper criticizes and evaluates the punishments of a legal person and scales them including the main and supplementary punishments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: A legal person
  • Main punishments
  • Accessory punishments
  • Supplementary punishments
  • Islamic legal punishments