ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان/ مدیرکل حقوقی وزارت علوم

چکیده

یکی از بحث‌های مهم و بنیادین حقوق کیفری، قواعد حاکم بر ادلۀ اثبات دعاوی کیفری و سنجش ارزش اثباتی آن‌هاست. ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری، در اثبات همۀ جرایم و از جمله جرایم علیه اشخاص اهمیت بسیاری دارد. تحولات حقوق کیفری ایران، سؤالات و ابهاماتی را در خصوص ارزش اثباتی اقرار به ویژه از جهت طریقیت یا موضوعیت اقرار در جنایات (جرایم علیه اشخاص) ایجاد کرده است. با وجود اینکه دکترین حقوقی و رویۀ قضایی ایران طریقیت اقرار در جنایات را پسندیده است، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سخن از موضوعیت برخی ادلۀ شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. جستار پیش رو می‌کوشد تا در مقام تبیین ارزش اثباتی اقرار در جنایات و بررسی تحولات حقوق کیفری ایران در این زمینه، الزامات نظری طریقیت اقرار و دیدگاه فقهی در بیان این مفهوم را بررسی نماید. برآیند نوشتۀ حاضر نشان می‌دهد که طرح موضوعیت ادلۀ اثبات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، به دلیل زبان و گفتمان خاص قانون‌گذار است و به معنای تغییر در ارزش اثباتی ادله و از جمله اقرار نیست.

کلیدواژه‌ها