بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی

چکیده

بر پایۀ اصول حقوق کیفری، اصل کلی آن است که در قلمرو یک کشور دادگاه‌های آن کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اعمال می‌کنند، در حالی که در حقوق خصوصی این امکان که دادگاه‌های یک کشور قوانین کشور دیگری را اجرا کنند، اصولاً وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشورها، برای دادگاه‌های جزایی اصلی است که به شکل سنتی در روابط کشورها و در عرصۀ حقوق جزای بین‌الملل وجود داشته است. در واقع، کشورهای مختلف اعمال مطلق و بدون استثنای این اصل را از شاخه‌های اقتدار در حاکمیت خود می‌دانند. در عین حال، نیازهای جوامع امروزی باعث شده است تا کشورهای مختلف، به صورت استثنایی به تبدیل این اصل پرداخته و مواردی چون نهاد انتقال محکومان به حبس، نیابت قضایی بین‌المللی و غیره را بپذیرند. رویکرد مقنن ایرانی نیز در زمینۀ اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه و قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد از ابتدای قانون‌گذاری تا کنون متفاوت بوده است؛ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با گرته‌برداری از قوانین قبلی از جمله قانون 1352 و در راستای مقررات حقوق جزای بین‌الملل، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را احیا نموده و اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه را کم‌رنگ ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development Environments of Exercising Criminal Laws in Territory

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mahmud Mir Khalili 1
  • Ali Reza Rahmani Naeimabadi 2
  • Abouzar Salarifar 3
1 (Associate professor at University of Tehran)
2 (An MA of Criminal Law & Criminology)
3 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

According to the principles of the criminal law, the general rule is that every country’s courts merely practices the penal code of own territory in its territory while in private law it is possible for a country to implement the other country’s statutes totally. The principle of non-authenticity of other countries’ penal codes is a principle for criminal courts which has been usually between countries and in the area of the international criminal law. In reality, the different countries believe that it is the authority of their sovereignty to exercise this principle absolutely and with no exception. Meanwhile, the necessities of the today’s communities make the different countries change this principle and accept some exceptions and some cases like the institution of transferring convicted prisoners, international rogatory commission and etc. the legislator of Iran has had a different attitude toward the non-authenticity of foreign criminal law principle and the principle of double jeopardy from the beginning of the legislature; the Islamic penal code of Iran, codified in 1392, was calqued from the previous statues like statues of 1352 and in dealing with the regulations of international criminal law has revived the principle of double jeopardy and has diminished the principle of non-authenticity of the other countries’ criminal law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Foreign penal code
  • International criminal law
  • Transferring