رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

برای شناخت دقیق و همه‌جانبة جرم، تمامی عوامل مؤثر بر ارتکاب آن را باید بررسی کرد. به عبارت دیگر، در کنار بررسی بزهکار، به بزه‌دیده و وضعیت پیش‌جنایی نیز باید پرداخته شود؛ زیرا جرم و علت‌های وقوع آن مانند حلقه‌های متصل به یکدیگرند که بزه‌دیده یکی از آنهاست. مطالعة نقش بزه‌دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه، می‌تواند موجب درک بهتر و تحلیل قوی‌تر فرایند ارتکاب جرم شود. در جستار حاضر سعی می‌شود تا قانون مجازات اسلامی، به لحاظ یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی علمی (نخستین)، در توجه به رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده، نقش آن در تعیین کیفر بزهکار و امکان تخفیف مجازات وی، با نگاهی به نحوة برخورد دادگاه‌ها با این موضوع بررسی شود.
 

کلیدواژه‌ها