دوره و شماره: دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-254