دوره و شماره: دوره 10، شماره 6، بهمن 1392، صفحه 1-222 
انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان

صفحه 57-88

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده؛ محمد عیسایی تفرشی؛ محمد فرجیها